Rola wariantów receptorów DP prostanoidu pod względem podatności na astmę ad 5

W analizach wieloczynnikowych uwzględniono płeć i wiek jako potencjalne zmienne towarzyszące. Udokumentowano dowody stratyfikacji populacji w naszych próbach kontrolnych, jak opisano wcześniej.15 W skrócie, 29 niepowiązanych SNP oddzielonych co najmniej 20 MB wybrano z projektu konsorcjum SNP (dostępnego pod adresem http://snp.cshl.org) i genotypowane w naszej białej populacji, a 29 niepołączonych synonimicznych SNP kodujących region z przewidywaną częstotliwością co najmniej 0,4 genotypowano w naszej czarnej populacji, jak wyszczególniono w dodatkowym dodatku. Statystyka testu z każdego SNP została zsumowana jako .2 s = .L i = 1.2 i, gdzie .2 i jest statystyką .2 obliczoną w locus i-tego znacznika, a L – zbiorem nieusuniętych loci markera. Zgodnie z hipotezą zerową, Ho, .2 s jest .2 rozproszone, a stopnie swobody są równe całkowitym stopniom swobody poszczególnych loci.
Użyliśmy oprogramowania S-Plus w wersji 6.1R3 (Mathsoft), oprogramowania Sib-Pair w wersji 0.99.9 (dostępnego pod adresem http://www2.qimr.edu.au/davidD/) oraz oprogramowania LogXact w wersji 4.1 (Cytel) do zarządzania i analizować dane. Read more „Rola wariantów receptorów DP prostanoidu pod względem podatności na astmę ad 5”

Deksametazon do leczenia gruźliczego zapalenia opon mózgowych u młodzieży i dorosłych cd

Izolaty M. tuberculosis badano pod kątem podatności na izoniazyd, rifampinę, pirazynamid, ethambutol i streptomycynę. Wszyscy pacjenci zostali przebadani pod kątem obecności przeciwciał anty-HIV i antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B. Liczbę limfocytów CD4 wykonano za pomocą cytometrii przepływowej (FACSCalibur, Becton Dickinson) dla wszystkich dorosłych dorosłych zakażonych wirusem HIV tak szybko, jak to możliwe po randomizacji.
Leczenie
Dorośli wcześniej nieleczeni z powodu gruźlicy otrzymywali trzy miesiące codziennej doustnej izoniazydu (5 mg na kilogram masy ciała), rifampiny (10 mg na kilogram), pyrazinamidu (25 mg na kilogram, maksimum, 2 g na dzień) i domięśniowej streptomycyny (20 mg na kilogram, maksymalnie g na dzień), a następnie sześć miesięcy izoniazydu, ryfampicyny i pirazynamidu w tych samych dawkach dziennych. Read more „Deksametazon do leczenia gruźliczego zapalenia opon mózgowych u młodzieży i dorosłych cd”

Przedoperacyjna i pooperacyjna chemioradioterapia raka odbytnicy ad

Wyniki przedstawiamy po medianie czasu obserwacji wynoszącej 45,8 miesiąca. Metody
Kwalifikowalność do rejestracji
Rozpoczęliśmy proces w 1994 roku; pacjentów zapisywano od lutego 1995 r., a rejestrację przedłużano do września 2002 r. Kryteria kwalifikowalności obejmowały potwierdzony histopatologicznie resekcyjny gruczolakorak z dolnym marginesem w odległości 16 cm od brzegu odbytu. Wykonano ultrasonografię ultrasonograficzną i tomografię komputerową (TK) brzucha i miednicy, aby wykluczyć guzy I stadium TNM i odległe przerzuty. Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli więcej niż 75 lat, wcześniej mieli raka innego niż nieczerniakowy rak skóry, wcześniej otrzymywali chemioterapię, wcześniej otrzymywali radioterapię miednicy lub mieli przeciwwskazania do chemioradioterapii. Read more „Przedoperacyjna i pooperacyjna chemioradioterapia raka odbytnicy ad”

Próba różnych intensywności leczenia przeciwzakrzepowego u pacjentów z protezowymi zaworami serca czesc 4

Epizody krwawienia w dwóch grupach leczenia. Tabela 4 pokazuje miejsca epizodów dużych i małych krwawień w obu grupach. Było 79 epizodów krwawienia (9,2 na 100 pacjento-lat); 66 było mniejszych (7,7 na 100 pacjento-lat), a 13 było cięższych (1,5 na 100 pacjento-lat), w tym 2 śmiertelne epizody krwawienia wewnątrzczaszkowego. Czterdzieści cztery mniejsze i dziewięć głównych epizodów krwawienia (w tym oba przypadki śmiertelne) wystąpiły w grupie o wysokiej intensywności, która miała znacznie większe ryzyko jakiegokolwiek krwawienia (P <0,002) i niewielkiego krwawienia (P <0,01). Tendencja do większego ryzyka poważnego krwawienia nie była istotna statystycznie (P> 0,05). Read more „Próba różnych intensywności leczenia przeciwzakrzepowego u pacjentów z protezowymi zaworami serca czesc 4”

Wiadomości i numery: Przewodnik po zgłaszaniu roszczeń statystycznych i kontrowersji w dziedzinie zdrowia i dziedzin pokrewnych Zagrożenia dla zdrowia i prasa: Perspektywy medialnego zakresu oceny ryzyka i zdrowia ad

Początkującym reporterom nauki dobrze byłoby przeczytać Sortowanie przez plewę autorstwa Kotulaka. Zagrożenia dla zdrowia i prasa nie są dobrze związane; samo otwarcie jednej kopii prawie zerwało osłonę. Jest jednak dobrze zredagowany: eseje są czytelne i odpowiednio spójne pod względem formatu i nawiązują do siebie nawzajem. Znaczna część treści pojawiła się gdzie indziej. Dotyczy to na przykład materiału autorstwa Amesa na temat nieporozumień na temat zanieczyszczenia i raka, przez Nelkina na temat tego, jak prasa obejmuje naukę, oraz Cohna na temat oceny twierdzeń naukowców. Read more „Wiadomości i numery: Przewodnik po zgłaszaniu roszczeń statystycznych i kontrowersji w dziedzinie zdrowia i dziedzin pokrewnych Zagrożenia dla zdrowia i prasa: Perspektywy medialnego zakresu oceny ryzyka i zdrowia ad”

Pomyślna alogeniczna transplantacja zubożonego w komórki T szpiku kostnego z blisko dopasowanych HLA niespokrewnionych dawców ad 8

Spośród 34 pacjentów z niedopasowanymi przeszczepami na jeden antygen nie zaobserwowano różnicy w częstości występowania lub nasileniu ostrej GVHD w odniesieniu do niedopasowania HLA-A, B lub D. Pewna przewlekła GVHD występowała w 85 procentach (przedział ufności, 69 do 93 procent) u 42 pacjentów z grupy ryzyka. Chociaż nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości występowania przewlekłej GVHD wśród niedopasowanych HLA w porównaniu z przeszczepami dopasowanymi HLA (P = 0,65), nieobserwowalny trend w kierunku cięższej przewlekłej GVHD zaobserwowano w niedopasowanych przeszczepach (P = 0,30).
Przyczyny śmierci
Tabela 2. Tabela 2. Read more „Pomyślna alogeniczna transplantacja zubożonego w komórki T szpiku kostnego z blisko dopasowanych HLA niespokrewnionych dawców ad 8”

Randomizowany proces chirurgii w leczeniu pojedynczych przerzutów do mózgu ad 6

Po wprowadzeniu leczenia (chirurgia, napromienianie lub chemioterapia) do guza pierwotnego po leczeniu przerzutów do mózgu jako zmienne w analizie Coxa, nie stwierdzono istotnego związku z przeżywalnością. Rysunek 3. Rysunek 3. Przetrwanie neurologiczne według grupy leczenia. Gdy jako punkty końcowe wykorzystano tylko zgony z przyczyn neurologicznych, a dane dotyczące pacjentów, którzy zmarli z przyczyn nienaukowych, poddano cenzurze, zaobserwowano znaczącą różnicę (P <0,0009) w przeżyciu neurologicznym między obiema grupami. Read more „Randomizowany proces chirurgii w leczeniu pojedynczych przerzutów do mózgu ad 6”

Koksyby i choroby sercowo-naczyniowe

Koksyby są podklasą niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) zaprojektowanych do hamowania selektywnej cyklooksygenazy 2 (COX-2). Ich rozwój opiera się na hipotezie, że COX-2 jest źródłem prostaglandyn E2 i I2, które pośredniczą w zapaleniu, i że cyklooksygenaza-1 (COX-1) była źródłem tych samych prostaglandyn w nabłonku żołądka, gdzie umożliwiły one ochronę cytoprotekcyjną. Trzy koksyby – celekoksyb, rofekoksyb i waldekoksyb – zostały zatwierdzone do użytku przez Food and Drug Administration (FDA); czwarty etorykoksyb został zatwierdzony przez europejski organ regulacyjny, a on i piąty lumirakoksyb są obecnie rozważane do zatwierdzenia przez FDA. Coxibs był agresywnie sprzedawany bezpośrednio konsumentom w Stanach Zjednoczonych i szybko zdominował rynek leków na receptę dla NLPZ, odpowiadając za ogólnoświatową sprzedaż wynoszącą około 10 miliardów dolarów. Rofekoksyb został wycofany z rynku przez Merck, po przedwczesnym zakończeniu przez grupę monitorującą dane i bezpieczeństwo, z badania Adenomatous Polyp Prevention w Vioxx (APPROVe), którego celem było określenie wpływu leku na łagodne sporadyczne gruczolaki okrężnicy. Read more „Koksyby i choroby sercowo-naczyniowe”