Mutacje w glikozydie glukozydazowym i chorobie Parkinsona u Żydów aszkenazyjskich ad

Kombinacja postępuje nieubłaganie i jest oporna na konwencjonalną terapię przeciw parkinsonizmowi.11 Choroba Gauchera, najbardziej rozpowszechnione, recesywnie dziedziczne zaburzenie magazynowania glikolipidów, 13 jest spowodowana niedoborem enzymu lizosomalnego glukocerebrozydazy, który normalnie hydrolizuje glukocerebrozyd do glukozy i ceramidu, prowadząc do akumulacji glukocerebrozydu w makrofagach i powodując zajęcie wielonarządowe.13 Opisano trzy fenotypy, które są oznaczone przez nieobecność (typ 1) lub obecność neurologicznego zaangażowania w dzieciństwie (typ 2) lub w okresie dojrzewania (typ 3) .13 Choroba Gauchera typu to panetynę, ale jest szczególnie rozpowszechniona wśród osób Żydów aszkenazyjskich zejście, z prędkością nośną na 17 Żydów aszkenazyjskich.14 Mutacje N370S i 84GG są najczęstszymi mutacjami w genie glukocerebrozydazy (GBA) wśród Żydów aszkenazyjskich, z częstością na 17,5 dla N370S i na 400 dla 84GG w ogólną zdrową populację aszkenazyjską i są związane odpowiednio z łagodną i ciężką chorobą Gauchera. Mutacja 84GG występuje niemal wyłącznie wśród Żydów aszkenazyjskich14. Inne rzadkie warianty GBA zidentyfikowane u pacjentów pochodzenia aszkenazyjskiego z chorobą Gauchera to L444P, IVS2 + 1G . A, V394L i R496H.
Próbując ustalić, czy istnieje związek między chorobą Parkinsona a chorobą Gauchera, ustaliliśmy częstość występowania mutacji w genie GBA u 99 pacjentów z aszkenazy z idiopatyczną chorobą Parkinsona, którzy nie mieli żadnych objawów choroby Gauchera i porównali tę chorobę. z tym wśród pacjentów aszkenazyjskich z chorobą Alzheimera i zdrowymi kontrolami aszkenazyjskimi.
Metody
Populacja
Dziewięćdziesięciu dziewięciu pacjentów aszkenazyjskich z idiopatyczną chorobą Parkinsona (55 mężczyzn i 44 kobiety) zostało kolejno zrekrutowanych z Zespołu Zaburzeń Poznawczych w Centrum Medycznym Rambam w Hajfie w Izraelu po przybyciu do kliniki w celu obserwacji lub leczenia okres 28 miesięcy (od 21 lutego 2002 r. do 30 kwietnia 2004 r.). Żadne z nich nie miało w przeszłości chorób neurologicznych lub psychicznych innych niż choroba Parkinsona. Siedemdziesiąt cztery pacjenci z chorobą Alzheimera (42 mężczyzn i 32 kobiety) byli podobnie rekrutowani z tej samej kliniki, aby służyć jako grupa porównawcza. Klinika służy jako drugorzędne i trzeciorzędne centrum skierowań dla pacjentów z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona z północnej części Izraela. Choroba Parkinsona została zdiagnozowana zgodnie z kryteriami banku mózgowego Zjednoczonego Królestwa15. Pacjenci z chorobą Alzheimera spełnili kryteria otępienia typu Alzheimera w Diagnostycznym i Statystycznym Podręczniku Zaburzeń Psychicznych, wydanie 4, 16 oraz kryteria prawdopodobnej choroby Alzheimera Narodowy Instytut Neurologicznych i Komunikacyjnych Zaburzeń i Udaru oraz Choroba Alzheimera i Choroby Pokrewne.
Informacje o historii rodziny, cechach demograficznych i danych klinicznych uzyskano w sposób jednolity za pomocą uporządkowanych kwestionariuszy. Pacjentów poddano badaniu fizykalnym, neurobehawioralnemu i neurologicznemu, które obejmowało zunifikowaną skalę oceny choroby Parkinsona18. Pacjenci lub ich opiekunowie zostali poproszeni o dostarczenie pisemnej świadomej zgody, a pacjenci zostali poproszeni o dostarczenie próbki krwi
[przypisy: hashimoto leczenie, guzy na tarczycy, fipronil ]
[hasła pokrewne: vitamed opoczno, techkas, gratka konie zimnokrwiste ]