Przedoperacyjna i pooperacyjna chemioradioterapia raka odbytnicy ad 6

Ostre i długoterminowe toksyczne skutki 3. lub 4. stopnia wśród pacjentów, którzy otrzymali przedoperacyjną lub pooperacyjną radioterapię, zestawiono w Tabeli 5. Całkowite wskaźniki ostrych i długotrwałych skutków ubocznych były niższe w porównaniu z podejściem przedoperacyjnym niż pooperacyjnym, szczególnie w odniesieniu do ostrej i przewlekłej biegunki oraz rozwoju zwężeń w miejscu zespolenia. Gdy przeprowadzono analizę toksyczności dla wszystkich pacjentów, w tym 110 pacjentów z grupy pooperacyjnej, którzy z różnych przyczyn nie otrzymywali radioterapii (tabela 2), nie stwierdzono istotnych różnic między tymi dwiema grupami (ogólny wskaźnik ostrych skutków toksycznych , 25 procent w grupie przedoperacyjnej w porównaniu z 24 procent w grupie pooperacyjnej, P = 0,78, ogólny wskaźnik długotrwałych efektów toksycznych, odpowiednio 14 procent w porównaniu z 15 procent, P = 0,85). Read more „Przedoperacyjna i pooperacyjna chemioradioterapia raka odbytnicy ad 6”