Rola wariantów receptorów DP prostanoidu pod względem podatności na astmę ad 7

Test supershift mobilności elektroforetycznej wykazał, że alternatywne sekwencje wiążą białka Sp, ale sekwencja wariantu zawierającego T wiąże dodatkowe białko wiążące DNA, które nie ma immunopowinowactwa Sp1, Sp2 lub Sp3 (Figura 2A, góra, wiersz B) . Region zawierający wariant -441 jest aktywowany przez C / EBP., aktywator transkrypcji, dla którego było wiązanie C / EBP. Do pasma B wariantu zawierającego T, ale nie do postaci zawierającej C (Figura 2B, góra, rząd B). Region zawierający wariant -549 wiąże czynniki transkrypcyjne z rodziny GATA. Jest aktywowany przez związany z astmą czynnik transkrypcyjny GATA-3,25, a preferencyjne wiązanie GATA-2 i GATA-3 z wariantem (zawierającym C) jest oczywiste w teście supershift mobilności elektroforetycznej (Figura 2C, strzałka w panel górny i test supershift w środkowym panelu). Różnice w wydajności transkrypcji są uwzględniane przez związane różnice w wiązaniu czynnika transkrypcyjnego (Figura 1B).
Oznaczenie metodą immunoprecypitacji chromatyny wykazało, że Sp1, Sp2, Sp3, C / EBP., GATA-1, GATA-2 i GATA-3 wiążą się z promotorem PTGDR ludzkich komórek białaczki zasadochłonnej (KU812) i eozynofilów z krwi obwodowej (Figura 1C) .
Populacje badawcze
Tabela 2. Tabela 2. Częstotliwości wariantów sekwencji PTGDR wśród pacjentów i kontroli w każdej populacji. Charakterystykę naszych populacji przedstawiono w Tabeli 1, a częstości genotypów i alleli czterech analizowanych SNP PTGDR przedstawiono w Tabeli 2. Rozkład genotypów dla wszystkich SNP w populacjach białych i czarnych był zgodny z istnieniem Równowaga Hardy ego-Weinberga (P> 0,05).
Analiza stratyfikacji populacji
Analiza 29 niepowiązanych SNP sugerowała brak dowodów znaczącej podstruktury populacyjnej w obrębie populacji białej kontroli klinicznej (.29 2 = 15,2, P = 0,98) lub czarnej populacji kontrolnej (.29 2 = 23,5, P = 0,75).
Analizy stowarzyszeń genetycznych
Allel C SNP T-549C był istotnie częstszy u pacjentów z astmą niż wśród kontrolnych w populacji białej (.1 2 = 4,27, P = 0,04) (tabela 2). Allel C SNP T-549C występował również częściej u chorych na astmę niż u osób rasy czarnej, chociaż związek ten nie osiągnął istotności statystycznej (.1 2 = 3,40, P = 0,06) (tab. 2). Na poziomie genotypowym genotypy zawierające allel C SN T-549C były częstsze wśród pacjentów niż kontrole w populacji białej (.2 2 = 4,43, P = 0,11) i czarnej populacji (.2 2 = 8,90, P = 0,01) (tabela 2).
Analiza wieloczynnikowa genotypów skorygowanych o wiek i płeć potwierdziła związek SNP T-549C ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia astmy zarówno w populacji białej (iloraz szans dla TC w porównaniu z TT, 2,06, przedział ufności 95%, 1,26 do 3,35 P = 0,004 i iloraz szans dla CC w porównaniu z TT, 3,03, 95 procent przedziału ufności, 1,59 do 5,77, P = 0,001) i czarnej populacji (iloraz szans dla TC w porównaniu z TT, 3,83, 95 procent przedziału ufności , 1,07 do 13,75, P = 0,04, i iloraz szans dla CC w porównaniu z TT, 6,47, przedział ufności 95%, 1,07 do 39,15; P = 0,04)
[hasła pokrewne: wlosoglowka, guzek na tarczycy, furaginum ulotka ]
[hasła pokrewne: wlosoglowka, jacex koszalin, ricco pajęczno ]