Pomyślna alogeniczna transplantacja zubożonego w komórki T szpiku kostnego z blisko dopasowanych HLA niespokrewnionych dawców ad

Jeśli genotypowo identyczny pod względem HLA dawcy-rodzeństwa lub odpowiedni blisko powiązany pokrewny dawcy nie był dostępny, rozpoczęto poszukiwanie niespokrewnionego dawcy zgodnie z kryteriami dopasowywania potencjalnych dawców i biorców. Pacjenci kwalifikowali się do przeszczepu od niepowiązanych dawców, jeśli mieli mniej niż 50 lat i mieli albo choroby nowotworowe, albo potencjalnie letalne choroby nienowotworowe. Pacjenci z nabytą anemią aplastyczną mieli niepowodzenie leczenia co najmniej jednego cyklu globuliny antyitocytarnej. Uzyskano świadomą zgodę od pacjentów (lub ich opiekunów), a wszystkie terapie były prowadzone zgodnie z protokołami zatwierdzonymi przez odpowiednie komitety ds. Przeglądu instytucjonalnego dotyczące badań na ludziach. Cechy demograficzne, choroby, stany chorobowe i inne cechy predransplantacyjne pacjentów przedstawiono w tabeli 1. Poszukiwania niespokrewnionych dawców i dopasowanie dawców i biorców
Niespokrewnionych dawców uzyskano z Programu dawcy szpiku w Centrum Krwi w południowo-wschodnim Wisconsin17, 19 (dla 41 pacjentów), Programu dawcy szpiku krajowego23 (dla 8 pacjentów), Anthony Nolan Registry14 (dla 5 pacjentów) i Amerykańskiego Stowarzyszenia Rejestry dawców szpiku kostnego21 (dla pacjenta). Kandydaci dawcy zidentyfikowani dla specyficznych pacjentów według swoistości HLAA i B (i w niektórych przypadkach serologii przesiewowej HLA-DR) poddani zostali rozszerzonemu określaniu swoistości dla HLA-A, B, C, DR, DRw (52/53) i specyficzności DQ testy mikrocytotoksyczności31, 36 ze zaktualizowanymi tacami odczynników lokalnych, American Workshop i International Workshop. Po wydłużonym określaniu serotypu, kandydaci niespokrewnieni dawcy, którzy byli fenotypowo dopasowani do HLA-A, B, i DR, DRw lub DQ lub niedopasowane do nie więcej niż jednego determinanta regionu HLA-A, B lub D, oceniano z innymi kandydującymi dawcami za pomocą mieszanej hodowli limfocytów. W przypadku tych testów, dwie lub więcej kriokonserwowanych próbek uzyskanych od pacjenta w różnym czasie poddano reakcji z podobnie kriokonserwowanymi limfocytami od kandydatów dawców i kontroli, a wyniki wyrażono jako procentowe względne odpowiedzi.31 Każda para dawcy – biorcy została oceniona pod kątem dopasowania dla sześciu osób. fenotypy : dwa dla HLA-A, dwa dla HLA-B i dwa dla regionu HLA-D. Kompatybilność w D-regionie operacyjnie zdefiniowano jako kombinację HLA-DR, DRw (52/53) i selekcji DQ i wzajemnych, jednokierunkowych względnych odpowiedzi mniejszych niż 20 procent w mieszanej hodowli limfocytów. W niektórych przypadkach analiza genetyczna molekularna polimorfizmów HLA-DR i DQ została również przeprowadzona przez specyficzną dla sekwencji hybrydyzację oligonukleotydów-sondy.37 38 39 Wszelkie różnice, które można wykryć eksperymentalnie (w tym te rozpoznawane przez odczynniki warsztatowe dla nowo zdefiniowanych antygenów lub pęknięć, reaktywność w mieszanej hodowli limfocytów lub genetycznych badaniach molekularnych) uznano za niedopasowanie. Aby zbadać korelacje między stopniem niedopasowania HLA a wynikiem, różne pary zostały sklasyfikowane jako te z pojedynczym niedopasowaniem dla regionu A, B lub D (dopasowane do pięciu z sześciu) lub z dwoma niedopasowaniami (dopasowane dla czterech z sześciu ), z każdą różnicą serologiczną, komórkową lub molekularną wykrytą podczas pisania na klawiaturze klasy II, uważaną za niedopasowanie jednego D-regionu
[patrz też: gratka konie zimnokrwiste, kaszel szczekający, mlokum ]