Mutacje w glikozydie glukozydazowym i chorobie Parkinsona u Żydów aszkenazyjskich cd

Wszyscy pacjenci zostali poinformowani o wynikach analizy. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję ds. Przeglądu szpitala. Grupa kontrolna 1543 zdrowych Żydów aszkenazyjskich z tego samego obszaru geograficznego, którzy przechodzili badania w celu identyfikacji heterozygotyczności dla niektórych chorób recesywnych i którzy wyrazili świadomą zgodę na wykorzystanie ich DNA do celów badawczych została wykorzystana do określenia częstotliwości mutacji GBA w naszym ogólna populacja. Wykrywanie mutacji
Tabela 1. Tabela 1. Primery i zmienne używane do wykrywania mutacji w genie GBA. Rycina 1. Rycina 1. Analiza PCR mutacji A1226G (N370S) u pacjentów z chorobą Parkinsona. Gdy mutacja jest obecna (ścieżki 1, 4 i 7), enzym (XhoI) trawi 105-bp produkt PCR, wytwarzając dwa fragmenty o długości 89 i 16 bp. Produkt PCR typu dzikiego pozostaje niecięty (ścieżki 2, 3, 5 i 6). M oznacza marker o wielkości 50 pz.
Figura 2. Figura 2. Elektroferogram normalnej sekwencji i mutacja A1226G (N370S) w genie GBA. Strzałki pokazują pozycję mutacji.
Próbki DNA poddano badaniu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) w celu zidentyfikowania sześciu mutacji GBA (N370S, L444P, 84GG, IVS2 + 1G . A, V394L i R496H). Po amplifikacji PCR następowało trawienie odpowiednimi enzymami (Tabela 1) w celu odróżnienia allelu typu dzikiego od zmutowanego allelu.19 Sześć par primerów użyto oddzielnie do amplifikacji genomowych segmentów flankujących każdą mutację. Startery PCR, temperatury hybrydyzacji, enzymy restrykcyjne i długość produktów PCR przed i po cięciu są zestawione w Tabeli 1. Mutacje L444P i R496H tworzą miejsca cięcia odpowiednio z zastosowaniem enzymów restrykcyjnych NciI i HphI. Mutacja IVS2 + 1G . A znosi natywne miejsce restrykcyjne dla HphI. Niedopasowanie wprowadzane w primerze do przodu lub do tyłu stosuje się do utworzenia miejsca restrykcyjnego w zmutowanym produkcie PCR (N370S i 84GG) lub w normalnym produkcie PCR (V394L) przy użyciu XhoI dla N370S, BsabI dla 84GG i BanI. dla V394L. Wszystkie profile zmutowanych alleli potwierdzono za pomocą analizy sekwencji w niezależnym teście PCR, z użyciem automatycznego analizatora genetycznego ABI Prism 310 (Perkin-Elmer Applied Biosystems). Nie stwierdzono żadnych rozbieżności między wynikami analiz cięcia a wynikami sekwencjonowania (ryc. i ryc. 2).
Analiza statystyczna
Różnice w szybkościach nośników między grupami analizowano za pomocą testu chi-kwadrat. Różnice w charakterystykach klinicznych porównano między nosicielami i nie-hodowcami za pomocą niezależnego testu t-testu dla wieku i testu chi-kwadrat dla historii rodziny.
Wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki transportu choroby Gauchera u pacjentów z chorobą Parkinsona, pacjentów z chorobą Alzheimera i osób z grupy kontrolnej. Spośród 99 aszkenazyjskich pacjentów z chorobą Parkinsona 31 (31,3%, 95% przedział ufności, 22,2 do 40,4%) miało zmutowany allel GBA (tabela 2): 23 były heterozygotyczne pod względem N370S, 3 były homozygotyczne pod względem N370S, było heterozygotyczne pod względem R496H, a 4 były heterozygotyczne pod względem 84GG. Wśród 74 pacjentów z chorobą Alzheimera 3 było nosicielami choroby Gauchera (4,1 procent, przedział ufności 95 procent, 0,0 do 8,5 procent); 2 były heterozygotyczne pod względem N370S, a był heterozygotyczny pod względem 84GG
[patrz też: fipronil, gościec stawowy, guzek schmorla ]
[więcej w: alkor nysa, leukodystrofia, mlokum ]